ျမန္မာႏိုင္ငံေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕၏ အထူးပန္ၾကားလႊာ

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔ ..... အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဒုကၡအေပါင္းမွ ကယ္တင္ရန္အလို႔ငွါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕မွ ..... ျမန္မာႏိုင္ငံေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕၏ အထူးပန္ၾကားလႊာကို ဒီေနရာက ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါတယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖန္႔ေ၀ေပးၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။

No comments: