ကန္႔သတ္

စစ္တပ္ထဲက က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြ တေယာက္ ေက်းဇူးျပဳတာပါ။ သူရဲ႕ေစတနာက "က်ေနာ္မ်ား တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ အေပါင္းပါမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေရလဲသံုးၿပီး ေနာင္အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထာ၀ရ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ဘာေတြ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ထားၾကတယ္ဆိုတာကို တေစ့တေစာင္းေလး သိရေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇) ရဲ႕ ႏွစ္လည္စာေစာင္ကို ကန္႔သတ္လို႔ ေအာက္ေျခမွတ္စုမွာ ေရးထားေပမဲ့ ျပည္သူအမ်ားသိရေအာင္၊ ေအာက္ေျခ အရာရွိအရာခံ၊ အၾကပ္တပ္သားမ်ား သိရေအာင္ ျဖန္႔ေ၀ေပးပါ" လို႔ ဆိုလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိလိုသူမ်ား ေအာက္မွာရွိတဲ့ ကန္႔သတ္ဆိုတဲ့ ပီဒီအက္ဖ္ဖိုင္ (၇) ဖိုင္ကို ယူကာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေ၀ငွႏိုင္ပါတယ္။

ေအာက္ေျခအရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္တပ္သားမ်ားလည္း မေ၀းေတာ့တဲ့ကာလမွာ အင္တာနက္ႀကီးကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္သံုးႏိုင္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေတြးေခၚ ေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ကန္႔သတ္ (၁)

ကန္႔သတ္ (၂)

ကန္႔သတ္ (၃)

ကန္႔သတ္ (၄) ကန္႔သတ္ (၅) ကန္႔သတ္ (၆) ကန္႔သတ္ (၇)

No comments: