သတ္ရဲသူ သတ္ေလာ့

၀ဋ္ေႄကြး႐ွိရင္ ေသလိမ့္မယ္.....

ေႄကြးေဟာင္း႐ွိရင္ေက်လိမ့္မယ္.....

အမွန္တရားအတြက္ စြန္႔ခဲ့မယ္.....

ငါ့အသက္.....

ငါ့ခႏၶာ....

ငါ့အေသြး.....

ငါ့အ႐ုိးမ်ားက...

ေတာင္းဆိုထားခဲ့မယ္....

ငါေပးခဲ့တဲ့အသက္ မွ်တျခင္းအတြက္

ငါလွဴခဲ့တဲ့အေသြး လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္

ငါစြန္႔ခဲ့တဲ့အသား ေနာက္သားေတြအတြက္

ေပးခဲ့တဲ့အသက္၊ လွဴခဲ့တဲ့အေသြး၊ စြန္႕ခဲ့တဲ့အသား

ေႄကြးသစ္ငါခ်ထားခဲ့တယ္....

ငါခ်န္ခဲ့တဲ့အ႐ုိး ေႄကြးဖိုးေတာင္းဆိုၾကလိမ့္မယ္။

စြန္႕ခဲ့သူ။

(ျမန္မာျပည္မွ ရရွိခဲ့ေသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းဓာတ္ပံု- မိုးဇက္)

1 comment:

ရန္ကင္း said...

ေကာင္းလိုက္တဲ့ကဗ်ာ။ကၽြန္ေတာ္မသြားျပီဗ်ဳိ ့။